ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
 | О нама  | Пословање ИСМ  |

ПОСЛОВАЊЕ ИСМ

 
22.02.2024.
УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ИНТЕРНА И НАДЗОРНА ПРОВЕРА ИСМ-А У ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ И ТЕЖЊА СТАЛНОМ ПОБОЉШАЊУ ПОСЛОВАЊА КРОЗ КВАЛИТЕТНО УПРАВЉАЊЕ
У ЈКП ГСП „Београд“ је децембра 2023. године успешно реализована интерна провера. Јануара 2024. године од стране тима екстерних проверавача, спроведена је друга надзорна провера успостављених и сертификованих система менаџмента квалитетом, систем менаџмента животном средином, систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, према важећим захтевима стандарда. Пратити и одговорити на захтеве стандарда интегрисаних система менаџмента, закона и прописа, као и захтеве корисника наших услуга био је изазов свих ових година за наше предузеће. Организованим приступом и квалитетним управљањем се остварују постављени циљеви са тежњом потпуног задовољства потребa и очекивања корисника наших услуга.
Управљање квалитетом је област менаџмента која се у нашем предузећу још увек развија и ако је примењена у свим пословима и процесима наших саобраћајних погона и организационих јединица. Кључ пословног успеха лежи у квалитетном планирању, организовању, спровођењу, контроли распложивих ресурса, као и управљању променама и одговору на изазове.
Непрестана тежња повећања задовољства корисника наших услуга, стицање конкурентске предности и одрживог профитабилног раста, постизање и одржавање стабилног нивоа квалитета, побољшање пословне способности и продуктивности, односа са заинтересованим странама, учвршћивања пословног поверења, могућност учествовања на тендерима, континуирано побољшање процеса, смањења трошкова, побољшања управљања ризицима, разумевања како законски захтеви утичу на пословање предузећа, бриге о очувању животне средине, безбедности и здравља на раду, обука запослених, праћење учинка, подршка, мотивисање и отворена интерна комуникација запослених на свим нивоима, стварање окружења и нивоа свести кадрова о неопходности тимског рада уз стално усавршавање квалитета пословања, је начин система управљања који доприноси да наше предузеће постане стабилније и успешније, а запослени задовољнији и продуктивнији.

Систем менаџмента животном средином, такође, је подржан системским приступом. Заштита и контролисање загађења животне средине, механизмима који временом смањују ризике, контролишу негативне утицаје и број инцидената, остварују ефикаснију употребу енергије, обновљивих извора енергије, заштиту вода, употребу сировина које могу да се рециклирају или поново употребљавају, доприносе смањењу трошкова и подижу конкурентност, остварују услов за тендерско пословање, јачају поузданост нашег предузећа у испуњењу законских и других захтева заштите животне средине, решавању проблема неадекватног одлагања отпада, набавком адекватне опреме указујемо на еколошки приступ пословању предузећа.
Као посебно важан сегмент овог стандарда је истакнута екстерна комуникација и информисање о утицају на животну средину и постигнутим резултатима, као и сарадња са државном законском регулативом. Сходно томе, неопходно је превентивно деловање у смеру очувања животне средине. Одговорним приступом и поступањем са отпадом постиже се виши квалитет радних услова, унапређење квалитета живота запослених и наших корисника услуга, односно смањује се ризик по јавно здравље.

Систем менаџмента безбедности и здравља на раду се прати кроз анализу пословања, интерне провере, друге видове провера као и кроз редовно обилажење и снимање стања локација са аспекта заштите безбедности и здравља запослених. Успешним имплементирањем овог система непрестано тежимо да повреде на радном месту сводимо на минимум, пружамо заштиту од могућих повреда, усклађујемо процесе пословања са законским прописима, побољшавамо општу слику о нашем предузећу, уливамо поверење корисницима наших услуга, смањујемо нежељене трошкове, омогућавамо повољније уговоре са осигуравајућим друштвима, побољшавамо односе са државним органима, повећавамо продуктивност радника смањењем повреда на раду, а самим тим и дужину боловања.
Навршио се други циклус ресертификације, прве, друге надзорне провере интегрисаних система менаџмента, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018. Тим Центра за ИСМ уз подршку директора предузећа и сарадњу са највишим руководством и свим запосленима већ седму годину професионалним приступом одговорно одржава системе и тежи сталном побољшању пословања. Овом приликом се захваљујемо свим запосленима на истрајности и одговорном пословном понашању.
Ивана Дамљановић, маст.инж.организ.наук.
Представник руководства за ИСМ


28.11.2023.

ФОРУМ КВАЛИТЕТА И ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ 2023
Почетком новембра тим Центра за ИСМ је са поносом представио наше предузеће на 32. Форуму квалитета и пословне изврсности, на ком су обележени Светски дан квалитета и Европска недеља квалитета за ову годину. Под покровитељством Министарства привреде, Фондација за културу квалитета и изврсност доделила је годишње награде за пословну изврсност „Оскар квалитета 2023“, лидер предузећима, организацијама за постигнуте врхунске резултате на унапређењу организационе и пословне изврсности.


Додела признања најбољима, подршка државних институција и привредних асоцијација, подизање свести о потреби имплементације и поштовања захтева светских стандарда, успостављање и одржавање веза са заинтересованим странама, праћење и подстицај унапређења квалитета, омогућава пословном свету да даље побољшава и унапређује пословање у производним и услужним делатностима. Од великог су значаја и размене знања и искустава са стручњацима и експертима из ове области, јер сви тежимо ка унапређењу система квалитета и стварању нових идеја за побољшања пословања правилном применом стандарда, њиховом утицају на пословање организација, развоју и унапређењу квалитета у Србији. Број организација које користе стандарде расте, нарочито након пандемије из простог разлога што су организације које су користиле стандарде успешније пребродиле кризу. У нашој земљи је успостављена инфраструктура квалитета која у највећој мери омогућава свим заинтересованим странама благовремено прибављање информација и непосредно учешће у пословима стандардизације и уопште, инфраструктуре квалитета, по узору на најразвијеније земље Европе.
У ЈКП ГСП „Београд“, подршка директора предузећа и добра сарадња са врховним руководством омогућава да тим Центра за ИСМ наставити да ради на подизању свести и још бољем коришћењу сертификованих стандарда у нашем предузећу. Такође, тежимо на увођењу и имплементацији других стандарда за којима се исказала потреба, како би квалитет схватили као императив и услов успешног пословања и конкурентност.
Ивана Дамљановић, мастер инж. орг. наука
Представник руководства за ИСМ


14.02.2023.

ЕКСТЕРНА - ПРВА НАДЗОРНА ПРОВЕРА
Професионалан приступ свих запослених - успешан резултат провере
В.д. директора предузећа је поздравио све присутне на уводном састанку, представио и дао кратак опис пословања нашег предузећа. Изнето је да су у ЈКП ГСП „Београд“ успешно интегрисани систем менаџмента квалитетом, систем менаџмента животном средином, систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018. Потврда томе су, до сада, реализоване интерне и екстерне провере са позитивним исходом, као и стална побољшања система.
Управљање квалитетом је област менаџмента која се у нашем предузећу прожима кроз све свере пословања.Тимским радом и са расположивим кадровима, у континуитету тежимо бољим резултатима, решавамо свакодневне пословне изазове и самим тим побољшавамо процесе. Критички, иновативни и стваралачки начин размишљања, сагледавање шире слике пословања, залагање, добронамерност, рад на подизању нивоа свести људи, тежња да будемо корак испред конкурентних предузећа, је сигуран пут ка успеху.

На завршном састанку вођа тима екстерних проверавача је изложио анализу њиховог рада обиласком нашх погона и организационих јединица. Налазе саме провере проверавачи су изнели понаособ, као и своја запажања и препоруке за побољшања. Једногласно је донета одлука да нам неће бити прописана ниједна неусаглашеност и у то име нам честитао.
Прва надзорна провера је успешно спроведена, а важење наших сертификата продужено до следећег екстерног аудита.
Желимо да се захвалимо в.д. директора предузећа, највишем руководству и свим запосленима на одговорном и професионалном приступу.
Ивана Дамљановић, мастер инж. орг. наука
Менаџер Центра за ИСМ
Представник руководства за ИСМ


17.02.2022.

УСПЕШНО СПРОВЕДЕНЕ ЕКСТЕРНА ПРОВЕРА (РЕСЕРТИФИКАЦИЈА) УСПОСТАВЉЕНИХ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА У НАШЕМ ПРЕДУЗЕЋУ
ЈКП ГСП „Београд“ је под измењеним околностима јануара 2021. године успешно прошло другу надзорну проверу. Већ две године изазов је, али и част одбранити и одржати системе у време пандемије, одређених мера које морамо поштовати. У периоду од 19. до 21. јануара 2022. године, спроведена је и екстерна провера те смо успешно прошли ресертификацију сва три система менаџмента:
- СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ – према захтевима новог стандарда ISO 9001:2015;
- СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ – према захтевима новог стандарда ISO 14001:2015 и
- СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА БЕЗБЕДНОШЋУ И ЗДРАВЉЕМ НА РАДУ – према захтевима новог стандарда ISO 45001:2018.
Ресертификациона провера је спроведена од стране сeртификaциoног тела JUQS, са којом смо обновили пословну сарадњу за наредне три године. Уручење сертификата је било у просторијама JUQS-а на обострано задовољство.

Поменута сертификациона кућа има дугогодишњу традицију пословања на нашим просторима, а и шире и ужива високу репутацију. JUQS располаже великим бројем високообразованих и стручно оспособљених кадрова. Квалификовани оцењивачи и технички експерти, омогућавају професионално и ефикасно обављање оцењивања у организацијама свих врста делатности. IQNET (The International Certification Network) асоцијација је међународно удружење сертификационих тела са седиштем у Швајцарској. Организације које су сертификоване од стране JUQS-a добијају IQNET сертификат, ексклузивни алат који им омогућава да се самоуверено такмиче на глобалном тржишту кроз признање које пружају IQNET партнери који се налазе скоро свуда широм света.
Желим да истакнем изузетно ангажовање и захвалност свим запосленима у тиму Центра за ИСМ, који су кроз неисцрпан рад допринели да интерна и екстерна (ресертификациона) провера протекне без потешкоћа и са успешним исходом. Посебну захвалност дугујемо свим запосленима који су непосредно или посредно учествовали у реализацији обе провере као и највишем руководству ЈКП ГСП „Београд“, посебно директору Предузећа, јер је препознат значај обнове већ стечених сертификата.
У наредном периоду очекујемо одобрење Секретаријата за финансије за покретање поступка имплементације стандарда ISO 39001:2012, чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента безбедношћу друмског саобраћаја. ЈКП ГСП „Београд“ непрестано тежи да иде у корак са светским трендовима развоја из области стандардизације. Да смо на добром путу доказујемо професионалним приступом пословања и одржавања већ имплементираних система менаџмента већ дуги низ година.
Ивана Дамљановић, мастер инж. орг. наука
Менаџер Центра за ИСМ
Представник руководства за ИСМ


25.02.2020.

Успешно спроведена Прва екстерна провера
Прва надзорна провера система менаџмента квалитетом, система менаџмента животном средином и система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду обављена је у периоду од 21. до 22. јануара 2020. године.
Циљеви провере су били: утврђивање да ли се остварује континуална усклађеност успостављеног система менаџмента са критеријумима провере и са законским и другим захтевима; утврђивање да ли су спроведене интерне провере, преиспитивање од стране врховног руководства и да ли се предузимају ефективне корекције, корективне и превентивне мере; утврђивање да ли се идентификују нови аспекти и нови или измењени захтеви законске регулативе, да ли се процењује њихов утицај на интегрисани систем менаџмента и да ли се спроводи редовно ажурирање интегрисаног система менаџмента у складу са тим (укључујући и преиспитивање циљева); процењивање да ли се остварује ефективна интерна и екстерна комуникација; процена ефикасности и ефективности успостављеног система менаџмента у односу на постављену политику, циљеве и програме; проналажење доказа о спровођењу оперативне контроле процеса који се одвијају и континуираној усклађености са документованим процедурама; утврђивање спровођења препорука и отклањања неусаглашености утврђених током претходних провера; утврђивање да ли се разматрају и решавају жалбе и приговори добијени од корисника; преиспитивање организационих, кадровских и других промена и њихов утицај на функционисање интегрисаног система менаџмента; утврђивање да ли се поштују сва правила сертификационе куће за сертификацију система менаџмента и утврђивање могућности за стално побољшање успостављеног интегрисаног система менаџмента.

Наше предузеће је у јануару 2019. године успешно сертификовало систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и ресертификовало нове верзије стандарда система менаџмента квалитетом и систем менаџмента животном средином.
Такође, у јануару ове године захваљујући одговорном приступу и тимском раду највишег руководства Предузећа, Центра за ИСМ и свих запослених, у процесу спровођења прве надзорне провере нису констатоване неусаглашености. Уочене су препоруке за побољшање, које ће детаљно бити разматране у наредном периоду.
ЈКП ГСП „Београд“ наставиће са преданим радом на пољу развоја стандардизације и имплементације нових система менаџмента.
Тим Центра за ИСМ захваљује се свим запосленима на успешно спроведеним проверама, као и високом степену посвећености истим.
Ивана Дамљановић, мастер инж. орг. наука
менаџер Центра за ИСМ


18.11.2019.

СВЕТСКИ ДАН КВАЛИТЕТА И ЕВРОПСКА НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2019. ГОДИНЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ
Активно учешће представника ЈКП ГСП „Београд“ – Центра за ИСМ

Тим Центра за ИСМ присуствовао је манифестацији поводом обележавања Светског дана квалитета и Европске недеље квалитета у периоду од 18. до 20. новембра, у Београду, у Привредној комори Србије.
Организатор ове традиционалне манифестације је Фондација за културу квалитета и изврсност (FQCE) у сарадњи са Привредном комором Србије под покровитељством Министарства привреде РС.
У програму манифестације било је традиционално саветовање „Квалитетом у свет“ које окупља врсне експерте за квалитет и пословну изврсност из Србије и земаља из окружења.
Са саветовања издвајамо теме које су веома важне за ЈКП ГСП „Београд“ у циљу континуираног побољшања система :
  • Изазови будућности и унапређења квалитета
  • Квалитет и социјалне иновације
  • ИСО 19011:2018 – Осврт на ризик
  • Аудит интегрисаног квалитета управљања
  • Како побољшати квалитет менаџмента
  • Ризици који потичу из законских захтева
  • Управљање стресом и корпоративно здравље
  • Интеграција система финансијског управљања и контроле у систему менаџмента ППУ

Овом приликом уручене су јубиларне награде FQCE за пословну изврсност »Оскар квалитета« за 2019. годину, 25. пут по реду, у три категорије:
1. Реални сектор
2. Јавни сектор
3. Организације ван територије Републике Србије
Награде су додељене профитним и непрофитним организацијама, као независна и неутрална награда за врхунске резултате постигнуте на развоју и унапређењу организационе и пословне изврсности, које су у оквиру својих активности ангажоване на праћењу и подстицању унапређења квалитета.
Доделио их је стручни жири састављен од представника државних, научних и стручних институција, на основу оцене Оцењивачког тима бираног са листе регистрованих оцењивача за пословну изврсност по FQCE моделу изврсности.
Једна од главних порука учесника овог саветовања је да без снажне инфраструктуре квалитета нема јаке и конкурентне привреде, те је зато важно, да сви заједно, као друштво радимо на дефинисању смерница за даље унапређење функционисања система квалитета у нашој земљи.
У наредном периоду предстоји нам интерни аудит интегрисаног система менаџмента у саобраћајним погонима и организационим јединицама ЈКП ГСП „Београд“, а у сарадњи са Сектором за БЗНР и ЗЖС. Интерне провере биће одржане у периоду од 23. до 25. децембра текуће године. Затим следе припреме за екстерни аудит који ће се спровести у другој половини јануара 2020. године од сертификационе куће JUQS.


27.03.2019.

НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА 2019. У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ
Активно учешће представника ГСП
Традиционална, 28. по реду манифестација Недеља квалитета у Србији, одржана је од 5. до 7. марта 2019. године у Београду у Привредној комори Србије.
Скуп је отворио помоћник министра привреде Александар Старчевић, а у име домаћина – Привредне коморе Србије присутнима се обратио мр Душан Стокић, руководилац Службе за животну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одговорност, а у име Фондације за културу квалитета и изврсност (FQCЕ) Владимир Трајковић, председник Фондације.
У оквиру Недеље квалитета 2019. године, 7. марта организован је округли сто са темом: Место и улога менаџера квалитета у организацији.
ЈКП ГСП „Београд“ имало је посебну част да буде позвано да учествује на једном оваквом скупу, односно да представник руководства за ИСМ нашег предузећа буде активан учесник на Округлом столу. Сам позив за присуство на оваквом скупу представља потврду да је ГСП у самом врху компанија које су препознале значај и улогу интегрисаног система менаџмента.
Према извештају који је објављен у часопису „Квалитет и изврсност“, менаџер нашег Центра за ИСМ, Ивана Дамљановић, имала је веома надахнуто и запажено обраћање. У свом излагању, концизно је представила изузетне резултате које је ГСП постигао у последњој години – успешно је завршена ресертификација/ сертификација интегрисаних система менаџмента SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018. Она је посебно нагласила улогу свих запослених у ЈКП ГСП „Београд“ коју су активно учествовали у имплементацији и сертификацији добијених стандарда, а посебно руководству Предузећа које је недвосмислено препознало значај рада Центра за ИСМ.

У делу свог обраћања који се односио на улогу менаџера, а за који је добила велики аплауз, Ивана Дамљановић је инсистирала на неопходности тимског рада, на заједничким циљевима и интересима, на синергији искуства и младости. Другим речима, да нема места јазу генерација, већ да је неопходно међусобно преплитање знања кадрова који су на заласку својих каријера и младих који поседују креативност и нестрпљење које вуче напред.
Наравно, наглашен је и значај анализе резултата, сталног захтева за бољим квалитетом живота, за напретком у свим сегментима.
Ово је тек један од успешних искорака нашег предузећа када је у питању ИСМ, а према реакцијама присутник на Округлом столу одржаном седмог марта, гспови представници ће тек рећи своју реч на овом пољу.
Љ. Л.


26.03.2019.

Сертификација и ресертификација система менаџмента

У периоду од 23. до 25. фебруара, успешно су сертификована - ресертификована три система менаџмента: СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ – према захтевима новог стандарда ISO 9001:2015; СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ – према захтевима новог стандарда ISO 14001:2015 и СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА БЕЗБЕДНОШЋУ И ЗДРАВЉЕМ НА РАДУ – према захтевима новог стандарда ISO 45001:2018.
Овај изузетно сложен и одговоран процес, који подразумева развој на пољу стандардизације, имплеметације и успешне сертификације, кроз лидерску поставку реализован је под професионалним и посвећеним руковођењем Иване Дамљановић, менаџера Центра за интегрисане системе менаџмента у ЈКП ГСП „Београд“, чији текст објављујемо у целости. (Редакција)
Најављени развој имплементираних система менаџмента у претходном периоду пословања успешно је достигнут на опште задовољство свих запослених пре свега у Центру за ИСМ, а касније и у осталим организационим целинама ЈКП ГСП „Београд“. Највише руководство препознало је значај примене система менаџмента квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду, односно да се њиховом применом доприноси унапређењу пословања.
Након извршеног периода транзиције са старих захтева на захтеве нових стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, приступило се њиховом перманентном одржавању од стране Центра за ИСМ, у циљу постизања што већег степена њихове имплементираности у пословне процесе Предузећа. Поред тога, Центар за ИСМ је направио и корак напред, те је претходно сертификовани OHSAS 18001:2007, чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, прилагодио најновијем стандарду ISO 45001:2018, који је публикован пре само неколико месеци. То је још један доказ да Центар за ИСМ, односно ЈКП ГСП „Београд“ иду у корак са светским трендовима развоја из области стандардизације.
Додатну потврду признања преданом и исцрпном раду на пољу развоја система менаџмента у ЈКП ГСП „Београд“, представља недавно успешно реализована сертификација сва три система менаџмента – система менаџмента квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду. Сертификација је спроведена у јануару 2019. године од стране сeртификaциoног тела JUQS, које има дугогодишњу традицију пословања на нашим просторима, а и шире, и ужива високу репутацију. JUQS сeртификaциoно тело поседује национални акредитив издат од стране Акредитационог тела Србије, члан је организације IQNet (међународно удружење сертификационих тела), располаже локалним, регионалним, али и међународним експертима, што са једне стране указује на комплексност спроведене екстерне провере, односно сертификације, док са друге стране указује на спремност Центра за ИСМ да се успешно суочи са новим изазовима.
Важно је напоменути да је нови стандард ISO 45001:2018, чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду за сада релативно мало заступљен у нашем региону, а можда и шире. Сходно томе, можемо слободно рећи да је ЈКП ГСП „Београд“ једно од првих јавних предузећа у Републици Србији које је увело овај стандард у своје пословање. Успешно имплементиран и сертификован систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, према захтевима новог стандарда ISO 45001:2018, додатно доприноси репутацији Предузећа и показује високо разумевање проблематике заштите здравља и безбедности на раду запослених. Највише руководство ГСП препознало је бенефите примене овог система имајући у виду комплексност послова који се обављају у предузећу са великим бројем запослених и заступљеност радних места са повећаним ризиком од повреда на раду.
ЈКП ГСП „Београд“ сада располаже сертификатима за системe менаџмента квалитетом, животном средином и безбедношћу и здрављем на раду према захтевима нових стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
У имплементацији стандарда ISO 45001:2018 у ЈКП ГСП „Београд“, поред тима Центра за ИСМ, учествовала је и екстерно ангажована консултантска кућа – Институт за истраживање и пројектовање у привреди из Београда. ЈКП ГСП „Београд“ посебну захвалност исказује консултантима ове куће, Дарку Станојевићу и Љубици Кнежевић на подршци и залагању за успешно увођење и интеграцију стандарда ISO 45001:2018 – система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду са имплементираним системом менаџмента квалитетом и животном средином (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).

Желим да истакнем изузетно ангажовање и захвалност свим запосленим у Центру за ИМС, који су кроз неисцрпан рад допринели да процес развоја на пољу стандардизације, имплеметације и сертификације протекне „течно“ и успешно. Такође, захваљујемо се и колегама из Сектора за ЗЖС и БЗнР, чија је подршка неопходна, с обзиром на њихов висок степен компетентности из области животне средине и безбедности и здравља на раду.
Велико хвала свим запосленима у ЈКП ГСП „Београд“ који су непосредно или посредно учествовали у реализацији пројекта имплементације и сертификације наведених стандарда, а посебно највишем руководству ЈКП ГСП „Београд“, на челу са директором Предузећа, јер су препознали значај и обезбедили све услове за успешну имплементацију и сертификацију поменутих система менаџмента у нашем предузећу.
Тим Центра за ИСМ наставиће са преданим радом на пољу развоја стандардизације у ЈКП ГСП „Београд“. У периоду који следи, сви запослени у Центру за ИСМ залагаће се на даљем одржавању имплементираних система, ради постизања ефикасности њихове функционалности. Поред тога, у плану је и даљи развој кроз могућу имплементацију и других стандарда. Посебно је у том смислу интересантан већ поменути стандард ISO 39001:2012, чији захтеви диктирају успостављање система менаџмента безбедношћу друмског саобраћаја.
Ивана Дамљановић, мастер инж. орг. наука
Менаџер Центра за ИСМ
Представник руководства за ИСМ


12.07.2018.

ЛЕТЊА ШКОЛА КВАЛИТЕТА И ЛЕТЊА ШКОЛА ОДРЖАВАЊА – БУДВА 2018
Пример добре праксе - Стално усавршавање инжењера
У епохи сталног технолошког развоја, које је присутно у готово свим сферама живота, неопходна је перманентна едукација и усавршавање стручних кадрова. ЈКП ГСП „Београд“ је пример добре праксе и тим поводом дајемо информацију везану за обуке из области управљања квалитетом и управљања одржавањем средствима рада које су наши инжењери недавно успешно савладали – наиме, у питању су летња школа квалитета (''Summer school of Quality'') и летња школа одржавања (''Summer school Asset Management'').
Летња школа квалитета и летња школа одржавања, одржане су у периоду од 4. до 10. јуна 2018. године у Будви. Ово је јединствена прилика за учење, размену искустава о садашњости и будућности управљања пословањем, са циљем оспособљавања за управљање квалитетом услуга и производа на поуздан и одржив начин.
Кроз једнонедељни курс предавања и интерактивне радионице, презентована су најновија сазнања и светска искуства из области управљања одржавањем, управљања имовином и стандарда за управљање квалитетом ISO 9001, управљања животном средином ISO 14001, управљања заштитом здравља и безбедности на раду ISO 45001, управљања безбедношћу друмског саобраћаја ISO 39001...
Учествовало је око 30 представника предузећа из Србије од којих ћемо споменути НИС, ЈПКП Лазаревац, Колубару и наравно ЈКП ГСП „Београд“. Из нашег предузећа летњу школу одржавања – ''Summer School Asset Management'' похађали су Душан Савковић, извршни директор за техничку експлоатацију електроподсистема и Слободан Мишановић, пројект менаџер, док су летњу школа квалитета – ''Summer school of Quality'' похађали: Оливера Жеравчић, Ана Јовановић, Емил Здравковић и Ивана Дамљановић.

Сви представници нашег предузећа положили су предвиђени испит и стекли звање „Национални стручњак за управљање одржавањем“ и „Национални стручњак за управљање квалитетом“ и тиме оправдали поверење и дату прилику за стално усавршавање. Овом приликом се захваљујемо нашем директору Предузећа, Жељку Милковићу, који је препознао значај улагања у сталну едукацију кадрова, као и организаторима догађаја - Институту за истраживања и пројектовања у привреди у Београду и Машинском факултету Универзитета у Београду, који су обезбедили еминентне стручњаке из поменутих области и успешно пренели своја искуства и знања.


19.02.2018.

УСПEШНO ИMПЛEMEНTИРAН И СEРTИФИКOВAН СИСTEM MEНAЏMEНTA ЗAШTИTOM ЗДРAВЉA И БEЗБEДНOСTИ НA РAДУ ПРEMA ЗAХTEВИMA СTAНДAРДA OHSAS 18001:2007
Безбедност и здравље запослених – обавеза и приоритет

Већ дуже време постојала је иницијатива од стране Центра за интегрисани систем менаџмента ЈКП ГСП „Београд“ да се и поред постојећих имплементираних система менаџмента у Предузећу, као што су систем менаџмента квалитетом и систем менаџмента заштитом животне средине, успостави и систем менаџмента заштитом здравља и безбедности на раду.
Центар за ИСМ је заједно са највишим руководством ЈКП ГСП „Београд“ одавно препознао значај и корисност од увођења OHSAS (Оccupational Health and Safety Assessment Series) система у пословање Предузећа. Најбоља европска пракса у управљању заштитом здравља и безбедности на раду укључује и обавезно постојање и примену OHSAS система у организацијама, нарочито у организацијама као што је ЈКП ГСП „Београд“, где је преко 5600 стално запослених лица, где се с обзиром на делатност предузећа препознаје већи број радних места са повећаним ризиком од повреда на раду, где су на појединим радним местима микроклиматски услови радне средине такви да захтевају посебан третман због значајног броја хазарда који се јављају, где је и употреба личних заштитних средстава на већем броју радних места од пресудне важности. Контрола и управљање ових, као и већег броја других аспеката безбедности и здравља на раду, несумњиво се најбоље постиже имплементацијом и применом захтева стандарда OHSAS 18001:2007, што је доказано кроз велики број примера примене OHSAS стандарда у велики јавним, а и приватним предузећима у свету.

ЈКП ГСП „Београд“ је у 2016. години донело одлуку о имплементацији стандарда OHSAS, док је током 2016. и делом 2017. године извршена његова имплементација. Доказ успешне имплементације OHSAS стандарда у ЈКП ГСП „Београд“ је недавно спроведена успешна сертификација овог стандарда крајем 2017. и почетком 2018. године од стране JUQS – Друштва за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о, Београд. Оно је једно од водећих сертификационих тела акредитовано од стране Акредитационог тела Србије (АТС-а) и чланицe IQNet (The International Certification Network). Тиме је наше предузеће потврдило да иде у корак са европским моделима пословања, док се може слободно рећи да на пољу развоја примене различитих стандарда међународне организације за стандардизацију иде ка лидерској позицији у овом делу југоисточне Европе, као јавно предузеће са оваквом врстом делатности.
Имплементација OHSAS система реализована је од стране Центра за ИСМ и екстерно ангажоване консултантске куће – Института за истраживања и пројектовања у привреди из Београда. Изузетно велики напор и рад у реализацији пројекта имплементације и сертификације OHSAS система уложили су запослени у Центру за интегрисане системе менаџмента, као и колеге у Служби за безбедност и здравље на раду, Служби за заштиту животне средине и Служби за противпожарну заштиту. Такође, велику захвалност дугујемо врховном руководству ЈКП ГСП „Београд“, посебно директору предузећа Жељку Милковићу, на препознавању значаја и обезбеђивању услова за успешну имплементацију и сертификацију OHSAS система, а наравно и свим запосленим који су непосредно или посредно учествовали у спровођењу овог пројекта.

Ивана Дамљановић, маст.инж.организ.наук.
шеф Центра и прeдставник руководства за ИСМСтратешко опредељење пословне политике предузећа је континуирано праћење и примена европских и светских стандарда у свим процесима реализације функције јавног превоза. Унапређење система је трaјни процес, а добијaње сертификата се сматра успешним завршетком једне и квалитетном основом за почетак наредне фазе. И све у циљу да превозник, кроз сталне мере побољшања својих процеса, утиче на побољшање задовољења корисника услуге, организације и друштвене заједнице, пословног резултата, а тиме и стварања окружења које ће мотивисати запослене да дају свој максимум.


Контакт телефони
Комуникација са корисницима
011/366-4000
Андроид апликација

licenca

licenca

licenca

www.kudnikolatesla.rs

Место за Ваш банер

Место за Ваш банер Место за Ваш банер
Kнегиње Љубице 29 | 11158 Београд ПАК: 105713 Телефон: 011/366-4000
Матични број: 07022662 ПИБ: СР 100049398

Ауторска права: ЈКП ГСП „Београд" © 2016. продукција: С.П.И.С.